เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นางชัญญา  ประสมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

011

น.ส.พิสรารัตน์  สรวงศิริ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

011

น.ส.สุนิสา  บูชากุล
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ

025

น.ส.วัชรา  มูลนิบาล
นักวิชาการเงินและบัญชี
 ปฏิบัติการ

025

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

025

ส.อ.จริยะรัส  ทุมสา
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

025

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพันกงานพัสดุ 
ปฏิบัติงาน

025

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

025

   ตำแหน่งว่าง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

025

   น.ส.นันตพร   พิชาลี  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

025

น.ส.บุษกล  เติมพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

025

น.ส.สุนิสา  แสนโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

female

น.ส.ลำพูน  ทะนาพันธ์
จ้างเหมาบริการ

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster