เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 » แสดงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏฺิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 » มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน          ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงาานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลและอำเภอ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น" pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชนทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS (Really Simple Syndication) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการค้นหารหัสหน่วยงานภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อย่อย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือตัวอย่างคำสั่งต่างๆ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง "ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น" (Technical Knowledge) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ ความรู้ความจำเป็น "ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Sofewere) และเน็ตเวิร์ก (Network)" pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย pdf 300x300  ดาวน์โหลด

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster