เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

Z1

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วน : -
 
 

Z1

น.ส.กรรณิกา โพนสิงห์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
 

Z2

น.ส.ธิดารัตน์  โตงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

Z2

นางนวลฉวี  สุขรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

Z3

นายธชนินทร์  ภิญโญ
จ้างเหมาบริการ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหนัง

Z4

น.ส.ภัทธีมา จันทร์ขันธ์
ครู คส.1

 

Z4

นางนริศรา  ชะเอมพันธ์
ครู คส.1

Z6

นางจินตะนา ศรีธงชัย
ผู้ดูแลเด็ก

Z15

น.ส.ชุติกาญจน์ ไลไทสงค์
ผู้ดูแลเด็ก 

Z15

น.ส.รัตน์ตะวัน สุเพิก
ผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสมพร

 Z5

นางศศลักษณ์  ไฝทาคำ
ครู คศ.2

 

 Z5

น.ส.ทิพย์  ดีทรวง
ครู คศ.1
 

Z2

นางอลิสา  คำบ่อ
ผู้ดูแลเด็ก
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชากร
 

Z7

นางยุภาภร  ธรรมคณา
ครู คศ.1
 

Z17

น.ส.แสงจันทร์  ชามน้อย
ผู้ดูแลเด็ก

 

Z17

น.ส.สุพรรณ สุวรรณรอด
จ้างเหมาบริการ
                                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหอย
 

Z7

นางกูล  เนื่องมัจฉา
ผู้ดูแลเด็ก
 
 

Z7

นางอัญชลี  พลศรี
ผู้ดูแลเด็ก
 
                                              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้น 
 

Z7

นางวิยะดา  สีสุข
ครู คศ.1
 

Z7

นางพิชาภัค  ไวยวรณ์
ครู คศ.1

 

Z7

นางนริดฐา  พันธ์พินิจ
ครู คศ.1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster