เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นายอรัญ  โคมทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 

011

นายสุริยา  ราชบัวโคตร
นักวิชาการสาธารณสุข 
ชำนาญการ

011

น.ส.สิริลักษณ์  สุตเดช
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

025

นายเทิดพงศ์  กรีหมื่นไวย
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

025

น.ส.ณัฐยาพร  หนันต๊ะ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

011

นายวัชรพล  ฤทธิ์เรืองนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ปฏิบัติการ

011

ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

011

ตำแหน่งว่าง
นิติกร
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

011

ตำแหน่งว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

011

จ่าเอกไชยา   สร้างแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 ปฏิบัติงาน

011

.ส.สุดา  ซ้ายสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

011

.ส.ภรณ์วิภา  ศิลาคม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงาน

011

  น.ส.ลำใย  อาจฤทธิ์    
นักจัดการงานทั่วไป 
ลูกจ้างประจำ

025

นายกรวิชญ์  สุขรักษา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

025

นายอนุชา  พันธ์พิมพ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

025

นายภัทราวุฒิ  ศิลาคม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025

น.ส.เจทิกา  ปานคาน    
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

025

น.ส.สุนิสา  ตอแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

025

นายพันลพ  สาระดี
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

025

นายแฟนตร้า  ชนูนันท์
คนสวน

025

   นายอาทร  ห้วยทราย
คนงานประจำรถดับเพลิง

025

นายวีระชาติ  สอนดี    
จ้างเหมาบริการ

025

นายวิทยา  ปะมังคะตา
จ้างเหมาบริการ

025

    นายเมธี  ก่องขันธ์     
พนักงานขับรถขยะ

025

นายพรม เชษฐา
พนักงานขับรถขยะ

025

นายบุญส่ง  ชลเพชร
คนงานประจำรถขยะ

025

นายไอยะรา  ก่องขันธ์
คนงานประจำรถขยะ

025

นายอำนาจ แก่นสียา
คนงานประจำรถขยะ

025

นายสงัด ธีระสาร
คนงานประจำรถขยะ

025

นายอาคม สุทธภักดี
คนงานประจำรถขยะ

025

นายประหยัด ชนูนันท์
จ้างเหมาบริการ

025

น.ส.นงค์รัก  ดวงภักดี
จ้างเหมาบริการ

025

นายสุบรรณ์  จันทร์เสน
คนงานประจำรถขยะ

025

นางเฉลา พังน้อย
จ้างเหมาบริการ

025

นายทองหลาง  พินโฮง
คนงานประจำรถขยะ

025

นายอัมรินทร์ อุโคตร
จ้างเหมาบริการ

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster