เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นายกฤษณะ  ชนูนันท์
ประธานสภา อบต.นาหนัง
 

011

นางสาวอรทัย  โฆสิต
รองประธานสภา อบต.นาหนัง

 

025

นายปรีชา  มีแก้ว
เลขานุการสภา อบต.นาหนัง

025

นายประพันธ์  ชนูนันท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

011

นายสมควร  สาระคุณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

011

นายวันชัย  งามลุน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

011

นายนพดล  ชมภูเขียว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

011

นายสุมาตย์  ดงแสนสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

011

  นายวัชระ  พันธะศรี   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

025

นายศุภณัฐ  หลุนบูชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

025

นายดาว  ราชนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

025

นายสุนทร  อุนาสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

025

  นายเด็จดวง  โสภารักษ์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

025

นางวิจิตรา  แสนมนตรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

025

นายบุญถิ่น  แก้วคูนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

025

นายสุภชัย  บวรศักดิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

025

   นายบุญรอด  ดีซวง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16

025

นางอมรรัตน์  กับบุญ   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster