เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

P03 2

นายปรีชา  มีแก้ว
รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
สายด่วน : 091-0651089

H01

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 

P03 2

นายปรีชา  มีแก้ว
รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
 

H01

นายอรัญ  โคมทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

H01

นางชัญญา  ประสมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

H01

นายบัญญัติ  ศรศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

H01

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster