เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

⇔ แสดงแบบฟอร์มคำร้องในงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน
⇔ เพื่อให้ผู้ใช้บริการหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อจัดเตรียมเอกสารหรือกรอกแบบฟอร์มยื่นให้หน่วยงานดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงาน

 ⇒ แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ...(แบบ ดร.01) PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน(แบบ ดร.02) PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ แบบคำร้องขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน)(แบบ ดร.03) PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ แบบคำร้องขอคัดค้าน(แบบ ดร.05) PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการดูเด็กแรกเกิด(แบบ ดร.06) PDF  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster