เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

อปท. จะขอ #เงินอุดหนุนปี66 ได้อย่างไรบ้าง?
🎯เมื่อรายได้น้อยแต่รายจ่ายเยอะ
นี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการหางบฯ
มาพัฒนาท้องถิ่นของเราให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป
....
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำ
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.
(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มา 0810.8/ว2373
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564)
👉 รายการคำของบประมาณเงินอุดหนุน
ให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการศึกษา อาทิเช่น
1.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบฯ
โครงการฯ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
และอื่นๆอีก (รายการที่ 1-7 ตามเอกสาร)
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น
2.1 เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
2.2 เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
และอื่นๆ อีก (รายการที่ 1-7 ตามเอกสาร)
3. ด้านสังคม (7รายการ)
4. ด้านสาธารณสุข (1รายการ)
5. ด้านสิ่งแวดล้อม (1 รายการ)
-ค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ให้แก่ อปท. (ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ)

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่นี่ค่ะ
👉 http://www.kklocal.go.th/order/detail/9596

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster